Estatuts de LaLoka

  • Versió dels Estatuts en odt
  • Versió dels Estatuts en pdf

Capitol I. La denominacio, els fins i el domicili

Preambul

L’Associació per la cultura lliure "LaLoka" és una associació que vol promoure les diverses manifestacions de la cultura lliure en llengua catalana, especialment eines i recursos de programari lliure, i molt especialment, descentralitzades i federades.

Article 1. Denominacio

L’Associació per la cultura lliure "LaLoka", en endavant LaLoka, és una associació sense ànim de lucre que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret associació, i els seus estatuts.